Project Management

Project Management

De projectafdeling van Drees & Sommer ondersteunt u tijdens het gehele bouwproces. Wij nemen u als opdrachtgever tijdens het bouwproces aan de hand mee zodat u tijdig besluiten kunt nemen op basis van gefundeerde adviezen. Onze projectmanagers bieden u professionele expertise en ondersteuning op het gebied van planontwikkeling, ontwerpmanagement, projectplanning, budget- en kwaliteitsbewaking, organisatie, communicatie en risicobeheersing.

Onze werkwijze              
Allereerst bepalen we samen met u als opdrachtgever de kaders en randvoorwaarden. Vervolgens richten we de bijpassende projectorganisatie in met daarin de meest heldere besluitvormingsprocedures. Drees & Sommer legt voor aanvang van een project de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen vast in een projectplan. Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie, informatie en risicobeheersing spelen daarin een belangrijke rol. Als belangenbehartiger van de opdrachtgever vinden we de juiste balans tussen deze factoren en de verschillende interne- en externe belangen.

Opdrachtgeverschap
Als gedelegeerd opdrachtgever zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het project voldoet aan de gestelde eisen en op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd. Drees & Sommer ondersteunt u met het selecteren, contracteren en aansturen van de vele betrokken partijen, het bewaken van de te leveren kwaliteit en eventueel het monitoren van de wisselwerking tussen de organisatie- en huisvestingsveranderingen, zowel intern als extern.

Planning, budget en kwaliteit  
We controleren tijdens ontwerp-, aanbesteding- en uitvoeringsfase de planning met behulp van agile planningsprocessen. We sturen op kosten en planning door middel van strenge controle, en zorgen er altijd voor dat de minimaal gestelde kwaliteitsnormen worden behaald.

Onze diensten

 • Strategisch huisvestingsplan: ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op de behoefte aan huisvesting, passend bij uw organisatie, doelstellingen en behoeften van medewerkers. We kijken hierbij naar kwaliteit, kwantiteit, financiën, functionaliteit, onderhoud en duurzaamheid. 
 • Programma van Eisen: vertaling van de huisvestingsambitie van uw organisatie naar een toekomstgericht, ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel Programma van Eisen. Het dient als basis voor het ontwerp of als contractstuk voor een ontwikkelaar of belegger.  
 • Haalbaarheidsonderzoek: inzicht in de functionele, financiële en technische haalbaarheid van een huisvestingsplan of ontwikkeling.
 • Plantoets: technisch, functioneel, esthetisch en juridisch controleren van bouwplannen.
 • System Engineering (UAV GC): methodiek om contractuele eisen te onderbouwen, verifiëren en valideren.
 • Ontwerpmanagement: Samenstellen en leiden van het ontwerpteam om het PvE optimaal te vertalen in een ontwerp. Wij hanteren hierbij een flexibele en wendbare aanpak om ook de planning te optimaliseren.
 • Procesmanagement: verbeteren van bestaande structuren, processen en functies met een agile aanpak om effectiviteit en efficiëntie te verhogen.
 • Integraal ontwerp- en realisatiemanagement: een integrale aanpak zorgt ervoor dat alle disciplines in een project in samenhang doorlopen worden. Op deze manier worden negatieve effecten al in een vroeg stadium zichtbaar en effectief aangepakt.
 • Contractmanagement: het opstellen en begeleiden van de juiste contract- en organisatievorm voor beter resultaat en het verleggen van risico’s.
 • Aanbestedings- en gunningsadvies: begeleiden van (internationale) inkoopactiviteiten met kennis van markt en contractvormen, met kwaliteitseisen en budgetten als uitgangspunt.
 • Risicomanagement: m.b.v. de Risman-methode gaan wij risico’s in kaart brengen, analyseren, beheersmaatregelen treffen en risico’s continu monitoren.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze projectmanagement diensten? Neem dan contact op met:

► Daniel Spiessens, Team Leader Project Management:
 daniel.spiessens@dreso.com

► Ger Wessel, Team Leader Project Management:
 ger.wessel@dreso.com   

► Patricia van Hest, Team Leader Project Management:
 patricia.van-hest@dreso.com

► Pim Prins, Team Leader Project Management:
 pim.prins@dreso.com

► Denise Woesthoff, Team Assistant Project Management:
 denise.woesthoff@dreso.com 

► Johan de Vries, Managing Director:
 johan.de-vries@dreso.com